Om klubben / Vedtægter

Vedtægter

BJERRINGBRO LAWN TENNIS&PADELKLUB
 
 

§ 1. Foreningens navn er Bjerringbro Lawn Tennis&Padelklub med hjemsted i Bjerringbro.

§ 2. Foreningens formål er at udbrede kendskab til og varetage medlemmernes interesse for tennis&padel.

§ 3. Optagelse i foreningen, der er åben for alle, sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Dyrkning af tennis&padel på banerne sker på medlemmernes eget fulde ansvar.

§ 4. Kontingentet, der betales forud for et år - se dog § 6, fastsættes på den ordinere generalforsamling.

§ 5. Medlemmer, der den 1/6 resterer med kontingent, kan nægtes adgang til banerne, og indbetales restancen ikke omgående ved påkrav, fortabes medlemsrettighederne, som kun kan generhverves ved indbetaling af restancen.

§ 6. Kontingent Tennis&Padel indendørs fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til den til enhver tid gældende leje af lokaler.

§ 7. Spilletid i Tennis&Padel indendørs betinges af foreningens tildelte spilletider og aftales med bestyrelsen inden 1/9 og 1/1. - Se i øvrigt § 18.

§ 8. Regnskabsåret går fra 1/4 til 31/3.

§ 9. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, dannes af samtlige medlemmer og er uanset antal fremmødte beslutningsdygtig. Den indkaldes af bestyrelsen ved fremsendelse af en invitation direkte til medlemmer med mindst 1 uges varsel og skal afholdes hvert år i april måned.

§ 10. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
        1. Valg af dirigent.
        2. Formandsberetning om årets virksomhed.
        3. Revideret regnskab fremlægges af kassereren.
        4. Indkomne forslag. - Må, for at kunne behandles og blive sendt til afstemning,                være indsendt til formanden senest 6 dage før generalforsamlingens
            afholdelse.
        5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (se § 14) og suppleant.
        6. Valg af revisor og revisorsuppleant (se § 19).
        7. Fastsættelse af medlems kontingent.
        8. Eventuelt.

§ 11. På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal; dog kræves 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer til vedtagelse af vedtægtsændringer. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmede og således ikke gennem afgivelse af fuldmagt. Skriftlig afstemning finder sted, når 1 medlem fremsætter ønske herom. Der kræves til beslutning om foreningens ophør, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt. Er dette ikke tilfældet, kan ny generalforsamling indkaldes tidligst om 14 dage, og denne er de beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal. Foreningens ophør kan kun finde sted på en dertil særlig indkaldt generalforsamling. - Se i øvrigt § 20.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 1 uges varsel af bestyrelsen, og denne skal inden 1 måned indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst ½ af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne. Indvarsling skal ske på samme måde som anført i § 9 for ordinær generalforsamling.

§ 13. Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen, når der skønnes at foreligge særlig grund dertil. Bestyrelsen skal dog derefter og inden 1 måned, på ekskluderede medlems forlangende, indkalde til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken spørgsmålet om eksklusion endelig afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§ 14. Bestyrelsen består af formand, kasserer, ”3” medlemmer. Den vælges af generalforsamlingen. Formand, ”2” medlemmer er på valg i lige årstal, kasserer og det 5. bestyrelsesmedlem i ulige årstal. 1 suppleant vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 15. Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning på bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende.

§ 16. Kassereren fører medlemsprotokol og specificeret regnskab (se § 8) over foreningens indtægter og udgifter.

§ 17. Bestyrelsen er ansvarlig for at fører protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder samt forenings korrespondance – herunder orientering af medlemmerne. Bestyrelsen er ansvarlig for at indfører resultater fra klubbens turneringer og turneringskampe.

§ 18. Bestyrelsen fastsætter regler for afbenyttelse af tennis&Padel baner og afgør herunder, i hvor stor udstrækning der kan tildeles fast spilletid, hvis begæring herom indgives. Ordensregler for afbenyttelse af klubhus og dettes faciliteter fastsættes af bestyrelsen. Skader på baner/omgivelser/hal skal omgående meddeles til bestyrelsen, som søger ansvaret placeret.

§ 19. Revision af foreningens regnskab foretages af 2 revisorer, som er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 20. Beslutning om foreningens ophør kan kun tages, når på en dertil indvarslet ordinær/ekstraordinær generalforsamling med mindet 4/5 af de afgivne stemmer. I tilfælde af foreningens ophør bindes dens aktiver på en bankkonto i 10 år med henblik på senere oprettelse af tennisklub i Bjerringbro Hvis ikke det lykkedes at oprette en tennisklub, så doneres formuen til en anden Idrætsklub i Bjerringbro.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30/3 1928 med vedtagne ændringer på generalforsamlingen den 21/4 1970, med vedtagne ændringer på generalforsamling 27/4 og 15/5-2017 og 17/5-2023 Generalforsamling 30/4-2023

Bjerringbro Lawn Tennis&Padelklub | Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro
Bjerringbro Lawn Tennis & Padel klub | Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro